Tag: është autor i disa librave dhe artikujve në fushën e relacioneve ndërkombëtare të filozofisë politike